ข้อกำหนดและเงื่อนไข

A - คำนำ

 1. การนำทางและการใช้หน้าและบริการเนื้อหาและหน้าอื่น ๆ ที่หน้านั้นอาจส่งต่อให้กับผู้เยี่ยมชมสภาพของผู้ใช้เดียวกันและนัยการยอมรับว่าเป็น "User" เงื่อนไขทั่วไปปัจจุบันรวมทั้งเงื่อนไขเฉพาะที่สามารถกำหนดได้ในแต่ละกรณีเหตุผลที่ผู้ใช้ต้องอ่านเหมือนกันเมื่อเขาต้องการนำทางหรือใช้หน้า

 2. การนำทางและการใช้หน้าและบริการเนื้อหาและหน้าอื่น ๆ ที่หน้านั้นอาจส่งต่อให้กับผู้เยี่ยมชมสภาพของผู้ใช้เดียวกันและบ่งบอกถึงการยอมรับว่า "User" เงื่อนไขทั่วไปปัจจุบันรวมทั้งเงื่อนไขเฉพาะที่สามารถกำหนดได้ในแต่ละกรณีเหตุผลที่ผู้ใช้ต้องอ่านเหมือนกันเมื่อเขาต้องการนำทางหรือใช้หน้า

 3. การเข้าถึงเว็บไซต์และบริการของเว็บไซต์นั้นฟรีและ Jobs4It ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดราคาสำหรับบริการที่ปัจจุบันให้บริการฟรีโดยแจ้งให้ผู้ใช้ทราบล่วงหน้าโดยการประกาศบนหน้าของเงื่อนไขใหม่โดยมีการแจ้งล่วงหน้าเจ็ด (7) วันตามปฏิทินนับจากวันที่เผยแพร่

B - ทรัพย์สินทางปัญญาและอุตสาหกรรม

 1. เนื้อหาทั้งหมดที่ปรากฏบนเว็บไซต์เช่นภาพวาดกราฟิกรูปถ่ายข้อความไอคอนซอฟต์แวร์ชื่อทางการค้าเครื่องหมายการค้าโลโก้หรือเครื่องหมายพิเศษอื่น ๆ ที่อาจใช้ในเชิงอุตสาหกรรมและเชิงพาณิชย์อยู่ภายใต้สิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและอุตสาหกรรม ทรัพย์สินของ Jobs4It หรือบุคคลที่สามที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องให้รวมอยู่ในเว็บไซต์โดยไม่มีสิทธิ์ในการใช้ประโยชน์หรือให้สิทธิ์พวกเขาโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างชัดเจนจาก Jobs4It หรือเจ้าของที่เกี่ยวข้อง

 2. เว้นแต่ได้รับอนุญาตจาก Jobs4It หรือในกรณีที่บุคคลที่สามมีสิทธิ์ที่สอดคล้องกันคุณไม่สามารถทำซ้ำดัดแปลงดัดแปลงถอดแยกชิ้นส่วนวิศวกรรมย้อนกลับแจกจ่ายแจกจ่ายให้เช่าจัดหาหรือให้ประชาชนเข้าถึง โดยวิธีการสื่อสารสาธารณะในรูปแบบใด ๆ ขององค์ประกอบใด ๆ ที่อ้างถึงในวรรคก่อนหน้า ผู้ใช้จะต้องใช้วัสดุองค์ประกอบและข้อมูลที่เขาเข้าถึงผ่านการใช้งานเว็บไซต์นี้เพียงเพื่อความต้องการส่วนบุคคลของเขามีภาระผูกพันที่จะไม่ดำเนินการทั้งในทางตรงและทางอ้อมในการแสวงหาผลประโยชน์ทางการค้าของวัสดุ

 3. ผู้ใช้จะต้องละเว้นจากการกำจัดสัญญาณที่ระบุสิทธิ์ (ทรัพย์สินทางปัญญาอุตสาหกรรมหรืออื่น ๆ ) ของ Jobs4It หรือของบุคคลที่สามที่ปรากฏในหน้า

C - ข้อมูลส่วนบุคคล

 1. ข้อมูลที่ได้รับบนเว็บไซต์รวมถึง "nicknames" โดยการเรียกดูบนแพลตฟอร์มนั้นหรือจัดทำโดยกรอกแบบฟอร์มใด ๆ รวมถึงข้อมูลที่รวบรวมและประมวลผลโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่อาจเกิดขึ้นระหว่าง Jobs4It และผู้ใช้จะถูกรวมเข้าไปในไฟล์ ความรับผิดชอบของ Jobs4It

 2. ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งานเว็บไซต์หรือผ่านการลงทะเบียนในจุดใด ๆ ของมันจะถูกจัดการโดย Jobs4It ตราบใดที่ผู้ใช้ไม่ได้ร้องขอการยกเลิกเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริการส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และบริการที่นำเสนอบน หน้าเช่นเดียวกับการส่งเสริมการขายรวมถึงโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ซึ่งผู้ใช้ยินยอมโดยชัดแจ้งต่อการสื่อสารที่ส่งโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว) บริการของตนเองและของผู้อื่นและผลิตภัณฑ์และบริการที่เกี่ยวข้องกับภาคการสรรหาและฝึกอบรม ผู้ใช้อาจใช้สิทธิ์ในการเข้าถึงการแก้ไขการยกเลิกและการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลภายใต้ข้อกำหนดที่กำหนดโดยกฎหมายปัจจุบันผ่านทางที่อยู่อีเมล hello@jobs4it.pt

D - ภาระผูกพันของผู้ใช้

 1. ผู้ใช้รับรองว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขทั่วไปเหล่านี้และหากมีการใช้งานเงื่อนไขเฉพาะเช่นเดียวกับการปฏิบัติตามคำแนะนำพิเศษในการใช้งานที่อยู่ในนั้นหรือบนหน้าและปฏิบัติตามกฎหมายศุลกากรที่ดีอยู่เสมอ และด้วยความสุจริตใจโดยใช้ความขยันเนื่องจากลักษณะของบริการที่ได้รับการงดเว้นจากการใช้หน้าและในทางใด ๆ ที่อาจป้องกันส่งผลกระทบหรือเสื่อมสภาพการทำงานปกติของสินทรัพย์หรือสิทธิของ Jobs4It หรือ โดยทั่วไปบุคคลที่สามใด ๆ

 2. ตามตัวอย่างและไม่ จำกัด เฉพาะผู้ใช้รับรองในการใช้ส่วนใดส่วนหนึ่งของหน้าเพื่อ:

    1. ให้ข้อมูลที่ร้องขอ (ถ้ามี) สำหรับการให้บริการและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบัน ไม่ใช้ข้อมูลประจำตัวที่เป็นเท็จหรือก่อกวนข้อมูลประจำตัวของผู้อื่นในการใช้เว็บไซต์หรือบริการใด ๆ ของ บริษัท รวมถึงการใช้รหัสผ่านของบุคคลที่สามหรือรหัสการเข้าถึง

    2. จะไม่แนะนำส่งหรือออกอากาศผ่านทางเว็บไซต์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ใด ๆ ข้อมูลไวรัสรหัสฮาร์ดแวร์หรืออุปกรณ์สื่อสารโทรคมนาคมหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์หรือทางกายภาพอื่น ๆ หรืออุปกรณ์ที่มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์บริการใด ๆ หรือ ใด ๆ ของอุปกรณ์ระบบหรือเครือข่ายของ Jobs4It หรือโดยทั่วไปของบุคคลที่สามใด ๆ หรือว่าในทางอื่นใดสามารถทำให้พวกเขาเปลี่ยนแปลงใด ๆ หรือเพื่อป้องกันการทำงานปกติของเดียวกัน;

    3. ละเว้นการแนะนำส่งหรือเผยแพร่ข้อมูลหรือเนื้อหาใด ๆ ที่ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงลามกอนาจารเกลียดกลัวความเกลียดชังการเลือกปฏิบัติบนพื้นฐานของเชื้อชาติเพศเพศอุดมการณ์ศาสนาหรือในทางใด ๆ ที่เป็นการละเมิดศีลธรรมอันดีของประชาชน ความสงบเรียบร้อยของประชาชนสิทธิขั้นพื้นฐานเสรีภาพของประชาชนเกียรติความเป็นส่วนตัวหรือภาพลักษณ์ของบุคคลภายนอกและโดยทั่วไปแล้วกฎหมายที่ใช้บังคับ

    4. ไม่ดำเนินการโฆษณาการส่งเสริมการขายหรือการค้าผ่านทางเว็บไซต์ไม่ใช้เนื้อหาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อมูลที่ได้รับจากหน้าเพื่อส่งโฆษณาส่งข้อความหรือเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าอื่น ๆ หรือเพื่อรวบรวมหรือเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สาม ฝ่าย;

    5. หลีกเลี่ยงการส่งเผยแพร่หรือทำให้ข้อมูลเนื้อหาข้อความบันทึกซอฟต์แวร์หรือวัสดุอื่นใดที่ละเมิดความลับทางธุรกิจของ Jobs4It หรือบุคคลที่สามที่ละเมิดความลับของการสื่อสารหรือการออกกฎหมายควบคุมการตลาดของเงินทุน หรือในทางอื่น ๆ ดูถูกดูแคลนเครดิตและชื่อที่ดีของ Jobs4It, ผู้ดูแลระบบและ / หรือพนักงานหรือบุคคลที่สาม;

    6. หลีกเลี่ยงการทำลายดัดแปลงใช้เพื่อผลประโยชน์ของตนเองปิดใช้งานหรือทำลายข้อมูลข้อมูลโปรแกรมหรือเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ของ Jobs4It หรือบุคคลที่สาม

    7. ไม่แนะนำนำส่งหรือเผยแพร่เนื้อหาใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอุตสาหกรรมหรือสิทธิขององค์กรของบุคคลที่สามหรือโดยทั่วไปเนื้อหาใด ๆ ที่ตามกฎหมายไม่ได้ก่อให้เกิดสิทธิ อยู่ในบทบัญญัติของบุคคลที่สาม
<p/>

E - การปฏิเสธความรับผิดของการรับประกันและความรับผิด

 1. ผู้ใช้รับทราบและยอมรับว่าการใช้งานเว็บไซต์เป็นความรับผิดชอบของเขา แต่เพียงผู้เดียว

 2. Jobs4It โดยทั่วไปจะไม่ควบคุมการใช้งานของผู้ใช้เว็บไซต์และโดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่รับประกันว่าผู้ใช้จะใช้หน้าตามกฎหมายมาตรฐานเหล่านี้ศีลธรรมและการปฏิบัติที่ดีที่ยอมรับในความสงบเรียบร้อย อย่างรอบคอบ

 3. Jobs4It จะรับผิดชอบเฉพาะค่าเสียหายที่ผู้ใช้อาจได้รับจากการใช้หน้าเมื่อพวกเขามีส่วนร่วมในการกระทำที่เป็นอันตรายของการรับรู้และยอมรับผู้ใช้ว่าการใช้หน้าและบริการที่นำเสนอคือ ดำเนินการภายใต้ความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมด

 4. จ็อบส์ 4 จะทำทุกวิถีทางที่จำเป็นเพื่อให้มีความพร้อมและความต่อเนื่องของหน้ารวมทั้งใช้มาตรการความปลอดภัยที่นำมาใช้โดยทั่วไปในภาคเพื่อรับประกันความลับและความปลอดภัยของการใช้หน้า หน้าในองค์ประกอบเดียวกันหรือที่เป็นอันตรายอื่น ๆ ที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้

 5. แม้จะมีการกล่าวถึงข้างต้นแล้ว Jobs4It ไม่รับประกันและเป็นเพียงการยกตัวอย่างและไม่ผูกขาด แต่เพียงผู้เดียว Jobs4It และพันธมิตรจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียใด ๆ ที่เกิดจาก:

    1. การขัดจังหวะการแยกย่อยและ / หรือการยกเลิกการเชื่อมต่อในการดำเนินการของหน้าและบริการซึ่งป้องกันการเข้าถึงหรือชะลอการให้บริการ Jobs4 ไม่สามารถรับประกันได้ว่าเพจจะทำงานอย่างถูกต้องตลอดเวลาว่าผู้ใช้สามารถเข้าถึงและใช้งานได้อย่างรวดเร็วไม่ขาดระยะและปราศจากข้อผิดพลาดหรือแก้ไขข้อผิดพลาดทั้งหมด ในทำนองเดียวกันคุณไม่สามารถรับประกันได้ว่าจะไม่มีไวรัสหรือองค์ประกอบที่เป็นอันตรายที่อาจทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในระบบคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์หรือไฟล์ของตนโดยไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

    2. การขาดคุณภาพ, ความตรงต่อเวลา, ความจริง, ความถูกต้องตามกฎหมาย, ความถูกต้อง, ความน่าเชื่อถือและ / หรือความเหมาะสมของเนื้อหาของหน้าที่ผลิตผลิตหรือออกโดยบุคคลที่สาม เผยแพร่จัดเก็บและ / หรือวางไว้ในการกำจัดของผู้ที่พวกเขาได้เข้าถึงผ่านหน้าหรือบริการที่นำเสนอ

    3. การกระทำของบุคคลที่สามที่ละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและอุตสาหกรรม, ความลับทางธุรกิจ, สิทธิในการให้เกียรติ, ความเป็นส่วนตัวและภาพลักษณ์รวมถึงการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมและกฎหมายการโฆษณาที่ผิดกฎหมาย

    4. การบุกรุกที่ผิดกฎหมายของบุคคลที่สามที่อาจส่งผลต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของการใช้เว็บไซต์และไม่รับประกันว่าบุคคลที่สามที่ไม่ได้รับอนุญาตอาจรับรู้ถึงสถานการณ์ที่ผู้ใช้ใช้งานเว็บไซต์และบริการ

    5. การเข้าถึงการทำงานหรือความพร้อมใช้งานเนื้อหาข้อมูลและบริการที่เสนอโดยบุคคลที่สามในพอร์ทัลที่เชื่อมโยงกับหน้ารวมถึงคุณภาพความถูกต้องตามกฎหมาย<p/>

 1. ในฟอรัมและการแชทของการประกาศโดยตรงของผู้ใช้ Jobs4It จะไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหาหรือรูปแบบของข้อความที่ส่งโดยผู้ใช้และเช่นเดียวกับ SMS, Free Message Service ที่ Jobs4It สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขปฏิเสธที่จะเปิดเผยหรือลบข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ ที่ส่งไปยังเว็บไซต์โดยผู้ใช้ทั้งหมดหรือบางส่วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับการบริหารหรือมาตรฐานทางเทคนิค หรือเมื่อข้อมูลหรือวัสดุใด ๆ ที่ส่งโดยผู้ใช้:

    1. ถือเป็นการหมิ่นประมาทหมิ่นประมาทลามกอนาจารดูถูกเหยียดหยามเป็นอันตรายก่อกวนหรือคุกคาม

    2. มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือส่วนประกอบอื่น ๆ ที่อาจเป็นอันตรายหรือปนเปื้อน

    3. ละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สามเช่นลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้าสิทธิบัตรความลับทางการค้าหรืออุตสาหกรรมหรือสิทธิส่วนบุคคลหรือ

    4. ละเมิดกฎหมายในประเทศหรือระหว่างประเทศที่บังคับใช้<p/>

 1. นอกจากนี้ห้ามเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ลามกอนาจารหรือลามกอนาจารไปยังหน้าและบริการฟอรั่มแชทหรือ SMS ไม่สามารถใช้เพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้าใด ๆ การกระจายการโฆษณาการระดมทุนหรือผลิตภัณฑ์หรือบริการใด ๆ ของการล่อลวงของผู้ใช้สำหรับการเข้าร่วมบริการออนไลน์ที่แข่งขันกัน

F - การแก้ไข

 1. หากปราศจากอคติในการรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น Jobs4It อาจแจ้งยกเลิกและยุติความสัมพันธ์ของคุณกับผู้ใช้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าโดยการขัดจังหวะการเข้าถึงหน้าเว็บหรือบริการที่เกี่ยวข้องหากคุณตรวจพบการใช้งาน บริการที่เชื่อมโยงกับบริการนั้นขัดต่อข้อกำหนดทั่วไปหรือเงื่อนไขเฉพาะที่มีผลบังคับใช้

 2. ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายและการสูญเสียในลักษณะใด ๆ ที่ Jobs4It อาจประสบโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อผูกพันใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากเงื่อนไขทั่วไปหรือเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการใช้หน้าหรือใด ๆ ของ บริการที่เกี่ยวข้อง

G - ข้อกำหนดที่ผิดปกติ

 1. ผู้ใช้ยอมรับอย่างชัดแจ้งในส่วนที่เกี่ยวกับการสื่อสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานเว็บไซต์และ / หรือการทำสัญญาบริการที่เสนอให้การใช้วิธีการใด ๆ ข้อมูลที่คุณให้หรือว่าคุณจะให้กับ Jobs4It นั้นเป็นความจริงและถูกต้องและคุณตกลงที่จะแจ้งให้ Jobs4It ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงใด ๆ