Chief Financial Officer

บริษัท เอซ คอนซัลติ้ง จำกัด | Posted 23-10-2020

ขอนแก่น (ไอทีทั่วไป)

Job expired

หน้าที่และความรับผิดชอบ Duties & Responsibilities

 1. บริหารจัดการและควบคุมกระบวนการทางบัญชีและการเงินของบริษัท ประกอบด้วย จัดการการรับเงิน เบิกจ่าย รายการสินทรัพย์ รวมทั้งรายการอื่นๆ และบันทึกบัญชีให้ถูกต้องเหมาะสม จัดทำงบการเงินรวมทั้งรายงานที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกตรงตามมาตรฐานทางบัญชีและตรงเวลา ประจำปี และ ประจำไตรมาส พัฒนาระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ บริหารธุรกรรมทางการเงินทั่วไปของบริษัท
 2. จัดทำรายงานและนำส่งภาษีต่างๆให้ถูกต้องตามระเบียบปฏิบัติและกฎหมาย รวมทั้งเรียนรู้และช่วยวางแผนเรื่องภาษีทั่วไปได้
 3. จัดการงานการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงให้มีประสิทธิภาพ
 4. ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการและนำบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
 5. รับผิดชอบ ดูแล สอนงาน และพัฒนาพนักงานในหน่วยงานให้มีความรู้เพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และรักองค์กร
  คุณสมบัติ Qualification
 6. ชาย/หญิงอายุระหว่าง 35 – 50 ปี
 7. มีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 13 ปี
 8. เคยใช้ ERP หรือมีประสบการณ์จัดทำงบการเงินบริษัทมหาชนจะได้รับการกิจารณาเป็นพิเศษ
 9. มีความเป็นผู้นำ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สร้างทีมงานได้
 10. มี CPD
  คุณสมบัติพื้นฐาน
  คุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน : งานประจำ จำนวน : 1 อัตรา เพศ : ชาย/หญิง เงินเดือน(บาท) : 100,000 - 160,000 บาท/เดือน ประสบการณ์ : 13 - 20 ปี สถานที่ : ขอนแก่นและภาคอีสาน การศึกษา : ปริญญาตรี สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ

  เกี่ยวกับบริษัท บริษัททำธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง มีสาขาทั่วประเทศ อยู่ระหว่างขยายงาน ประจำอยู่ในจังหวัดอุดรธานี/กรุงเทพฯ
  ที่อยู่ : 119/2 หมู่ที่ 9 ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โฮมเพจ :