IT Manager

บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จำกัด (มหาชน) | Posted 20-10-2020

บางขุนเทียน (ไอทีทั่วไป)

Job expired

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 1. ด้านเครือข่าย (Networking) 1.1 วางแผนการติดตั้งและปรับปรุงระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 1.2 จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายตามนโยบายของบริษัท 1.3 ดูแล บำรุงรักษาและบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานระบบเครือข่าย
 2. ด้านการบำรุงรักษา (Maintenance) 2.1 ดูแลและบริหารจัดการบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งซอฟท์แวร์/ฮาร์ดแวร์
 3. ด้านการฝึกอบรม (Training) 3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการฝึกอบรมทางด้านคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน และพนักงานในฝ่ายด้านระบบภายใน (Internal Systems) 3.2 ดูแลการแก้ปัญหา การสำรองข้อมูล การกู้คืนระบบ และจัดหาผู้เชี่ยวชาญมาสนับสนุนเมื่อมีความจำเป็น 3.3 ตอบสนองความต้องการใช้งานระบบให้ความช่วยเหลือที่เพิ่มขึ้น
 4. ด้านการจัดการทรัพยากรคอมพิวเตอร์ (Asset Management) 4.1 บริหารจัดการ การจัดซื้อซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดแก่องค์กร 4.2 จัดให้มีทรัพยากรคอมพิวเตอร์ใช้งานในหน่วยงานอย่างเพียงพอ
 5. ด้านการบริหาร /การจัดการ (Career Path Core Competencies) 5.1 จัดให้มีการประชุมในทีมงานอย่างสม่ำเสมอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฎิบัติงาน 5.2 แจ้งข่าวความเคลื่อนไหวในองค์กรทั้งเรื่องทั่วไปและเรื่องเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่ทีมงาน 5.3 นำเสนอข้อมูลข่าวสารและกิจกรรมการปฎิบัติงานให้หน่วยงานอื่นได้รับรู้ 5.4 นำเสนอความก้าวหน้าในวงการเทคโนโลยีสารสนเทศแก่องค์กรอย่างสม่ำเสมอ 5.5 รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์แนวโน้มกฎหมายทางด้านไอที เพื่อกำหนดเป็นมาตรฐานสำหรับใช้ในองค์กรให้สอดคล้องกับกฎหมายดังกล่าว 5.6 จัดทำ Action Plan การปรับปรุงพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว 5.7 จัดทำงบประมาณค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมทั้งด้านกำลังคน
 6. ด้านอื่นๆ (Other) 6.1 ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จตามเป้าหมายขององค์กร
  คุณสมบัติ
 7. การศึกษาระดับ ปริญญาตรี หรือสูงกว่า ด้านคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง และมีประสบการณ์ทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศไม่น้อยกว่า 10 ปี
 8. อายุระหว่าง 30 – 45 ปี
 9. มีความรู้ความชำนาญในเรื่อง Microsoft Server administration ( Active Directory, SQL 2008/2012, Windows 2008 / 2012 servers and firewall systems, ERP System)
 10. ความสามารถที่จะคิดหรือมีวิสัยทัศน์อันดี (Ability to create a vision)
 11. มีความรับผิดชอบสูง สามารถสื่อสารและอธิบายได้อย่างชัดเจน เรียนรู้รวดเร็ว สามารถทำงานเป็นทีมได้อย่างดี
 12. มีความเป็นผู้นำ (Leadership)
 13. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี (Good knowledge of English)
 14. บริหารจัดการเวลาได้ดี (Time management skills)
  คุณสมบัติพื้นฐาน
  คุณสมบัติพื้นฐาน ประเภทของงาน : งานประจำ จำนวน : ไม่ระบุ เพศ : ชาย/หญิง เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้ ประสบการณ์ : 8 - 10 ปี สถานที่ : กทม. (บางขุนเทียน) การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า เกี่ยวกับบริษัท

  Asia Green Energy Public Company Limited (AGE) was officially established in March 2004. Our huge expansion in recent years, AGE is the No.1 coal trader in Thailand serving both the International and Thailand markets. We have been taking huge steps to meet the energy demands of giant importers such as China and India. In an emerging economic country; Vietnam, its demands of steam coal have been growing tremendously and continually, thus we commit to find solutions in serving our clients and aim to grow together with mutual business cooperation.


  Due to the rapid business expansion, we are currently looking for the talented candidate to join our organization for the following position:


  ที่อยู่ : 273/1 ถนน พระรามที่ 2 แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 โทรศัพท์ : 0-2894-0088 ต่อ 312 โฮมเพจ : http://www.agecoal.com , http://www.agecoal.com/