Planning Officer

ThaiBev Group | Posted 30-06-2020

Thailand (ไอทีทั่วไป)


คุณสมบัติ

1.ปริญญาตรี สาขา บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.มีประสบการด้านการวางแผนการสั่งซื้อ0-2 ปี

3.มีความรู้เกี่ยวกับระบบคุณภาพ GMP HACCP, ISO

4.ทำงาน 6 วัน

5.มีความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

6.มีทักษะในการวิเคราะห์ข้อมูล

7.มีทักษะในการสือสาร


รายละเอียดงาน

วางแผนการสั่งซื้อและควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลืองโรงงาน

ให้ตรงตามมาตรฐานที่กำหนด ผ่านระบบEPR (SAP) และเพียงพอต่อการใช้ในกระบวนการผลิต และจำหน่าย ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า ตรวจสอบการหมุนเวียนของวัตถุดิบให้เหมาะสมกับปริมาณการใช้ และสถานที่จัดเก็บด้วยประสิทธิภาพ และมีต้นทุนที่เหมาะสม ติดต่อและประสานงานกับผู้ขายวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และวัสดุสิ้นเปลือง ที่รับผิดชอบเพื่อเจรจาต่อรองในปรับเปลี่ยนกำหนดการส่งมอบ ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ตามแผนผลิตและลูกค้า